HEADER

tIfn

tIcf kwKoX \mSI A¡mZan 1963 apX {]kn²oIcn¨phcp¶ B\pImenIamWv tIfn. kwKoXw, \r¯w, \mSIw, \mS³Ie, amPnIv XpS§nbhsb¡pdn¨pff B[nImcnI ]T\§fpw KthjW {]_Ô§fpamWv CXnsâ DffS¡w. ss{XamknIbmbpw amknIbmbpw {]kn²oIcn¨n«pff tIfn C¶v ssZzamknIbmbmWv {]kn²oIcn¨p hcp¶Xv. sk{I«dnbmWv CXnsâ ]{Xm[n]À. tIfnbpsS {]Ya hÀ¡n§v FUnäÀ {]apJ kmaqly ]cnjv¡À¯mhpw kmlnXyImc\pamb Fw.BÀ.`«Xncn¸mSmbncp¶p. hnhn[`cWkanXn Ime§fnembn tIfnbpsS sI«nepw a«nepw {it²bamb amä§Ä D­mbn«p­v. hnjb kzoIcW¯nepw ImgvN¸mSpIfnepw AhXcW¯nepw tIfn A\phÀ¯n¡p¶ ]T\mßIkao]\w Xs¶bmWv CXns\ Hcp d^d³kv tPÀWem¡n amänbn«pffXpw. IebpsS hnhn[ km[yXIfnte¡pw Cu ssZzamknI hnc Nq­p¶p­v. tIfnbpsS hmÀjnIhcnkwJy 380/þ cq]bmWv.

\¼À
]p-kv-X-I-¯n-sâ t]cv
b-Ym-À-° hne
hn-ev-]\ hne
\¼À
]p-kv-X-I-¯n-sâ t]cv
b-Ym-À-°hne
hn-ev-]\ hne
01
G-ImIn
50
25
 
31
sk_mÌy³ Ip-ªp-Ip-ªp
`m-K-h-XÀ
45
23
02
ar-K-XrjvW
70
35
 
32
Hm-¨n-d th-ep-¡p«n
65
33
03
A-h-Xc-Ww {`m-´mebw
55
28
33
_r-l-t±in
150
75
04
[À-½-t£-{X Ip-cp-t£{X
75
38
 
34
Pn.i-¦-c-¸n-ÅþI-dp¯ ssZh-s¯
tXSn-b
kv-t\-l-ZqX³
80
40
05
C-Sm³ a-d-¶ Cg
55
28
 
35
hneyw tj-Iv-kv-]n-bÀ hn-iz-hn-kvabw
450
225
06
_µn
60
30
 
36
tI-c-f-¯n-se \m-S³ I-e-IÄ Nn-e auen-I Nn-´IÄ
180
90
07
`-c-X-hmIyw
60
30
 
37
G-tä-äp-a-e-bmf³
90
45
08
]q-Pm-apdn
50
25
 
38
\-f-N-cn-Xw B-«-{]-Imcw
350
175
09
I-gp-I³amÀ
50
25
 
39
A-½-¶qÀ am-[-h-Nm-IyÀ
350
175
10
cm-{Xn-©-c³
55
28
 
40
F³.F³ ]n-Å
70
35
11
aq-t[-hn-s¯-¿w
60
30
 
41
D-¯-tc-´y³ kw-Ko-X[m-c
120
60
12
kv-t\-lZqX³
60
30
42
sN-§-¶q-cm-Xn-¸m«v
130
65
13
Pn.i-¦-c-¸n-Å-bp-sS sX-c-sª-Sp-¯
G-Im-§Ä
220
110
 
43
\m-S-I-¸m-X-bn-se h-gn-hn-f-¡pIÄ
90
45
14
Hm-e-¸m¼v
75
38
 
44
A-c-§n-eq-sS H-cp bm{X
120
60
15
Xmb-¼-I H-cp A-\h-Zy hm-ZyIe
50
25
 
45
H-cp-\m-gna®v
80
40
16
I-fn-b-c-§n-se sI-Sm-hnf¡v
100
50
 
46
\m-S-I-¯n-sâ \m-«nÂ
160
80
17
a-¯n
80
40
 
47
a-dn-am³I-®n
90
45
18
Xm-fh-«w
140
70
 
48
F im-´-Ip-am-dn-sâ B-dv \m-S-I§Ä
90
45
19
D-e-l-¶m³ ബണ്ട്
45
23
 
49
A-t\z-j-W-h-gn-bn Pn i-¦-c-¸n-Å
110
55
20
I-Ym-]m-{X§-fp ]-s¦-Sp-¯-h-cpw
80
40
 
50
BÀ-«n-Ìv ]n.sP sN-dn-bm³ \mS-I-temIs¯ {[p-h-\-£{Xw
90
45
21
Cu Nq-s«m¶v I-¯n-¨p X-tczm?
90
45
 
51
\m-S-I-{]]©w
120
60
22
tI-c-f-¯n-sâ em-ky-s¸cp-a
160
80
 
52
IYIfn¸Z§Äþhmfyw 1
750
375
23
tdUntbm \mS-Iw A-c§pw
A-Wn-b-dbpw
150
75
 
53
IYIfn¸Z§Äþhmfyw 2
350
175
24
Hm-a-\-¯n¦Ä
100
50
 
54

{]Xn-tj[w Xs¶ PohnXw;
]n.sP BâWn

100
60
25
tdUntbm \m-S-I-{]-Øm\w
450
225
 
55

sX¿wþtZ-iw,-A-\p-jvTm\w

150
90
26
Xn-cp-¸pIgv
100
50
 
56

\mSI¯nse _lp-kz-cX

130
80
27
`-K-h-Z-Öp-Iw
100
50
 
57

CS-s\-©n kwKoXw apd-P-]-ambv

140
85
28
sX¿w
50
25
     
29
hn.Sn `-«-Xn-cn-¸mSv (Hu«v Hm^v tÌm¡v)
40
20
     
30
B³-{Uq-kv am-ÌÀ
60
30